THUẾ VAT

H_100_20

Thông tư của bộ tài chính số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và nơi nộp thuếgiá trị gia tăng. 
H_100_19

Nghị định của chính phủ số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3911 0942.05.04.07 0914.19.07.07