KHẤU HAO - DỰ PHÒNG

H_100_9

Quy định về khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013

Quy định về khấu hao tài sản cố định này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 
H_100_8

Thông tư 89-2013-TT-BTC ngày 28-06-2013 sửa đổi Thông tư 228-2009-TT-BTC ngày 07-12-2009 của BTC hướng dẫn trích dự phòng

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp 
H_100_7

Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng

Thong tư này hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3911 0942.05.04.07 0914.19.07.07