Thông báo về đăng ký hành nghề kế toán 2016

- Căn cứ QĐ 47/2005/ QĐ – BTC, ngày 14/7/2005 của Bộ TC về việc Chuyển giao  cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán.

- Căn cứ quy định tại khoản 2 và 3 của Thông tư số 72/2007/TT-BTC, ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, hàng năm trước ngày 30/10 các doanh nghiệp dịch vụ kế toán và cá nhân hành nghề kế toán phải đăng ký hành nghề cho năm sau.

Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam hướng dẫn việc đăng ký hành nghề kế toán năm 2016 cho các doanh nghiệp và các cơ sở tư nhân hành nghề kế toán, như sau:

 

1)Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán đã đăng ký hành nghề năm 2015,hồ sơ đăng ký hành nghề năm 2016 bao gồm:

- 03 bản Danh sách đăng ký hành nghề kế toán năm 2016 (theo mẫu 03/KET);

- 01 bản Báo cáo cập nhật kiến thức năm 2015 cho từng Kế toán viên hành nghề (theo mẫu 03/BCCNKT quy định trong Công văn số 65/HKT-QLHN ngày 14/5/2008 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - đính kèm);

- Các bản sao Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức năm 2015 của mỗi cá nhân (đối với trường hợp các kế toán viên hành nghề là người nước ngoài hoặc người có số giờ cập nhật khác với số giờ công khai trên trang website của VICA);

-Trường hợp DN có tổ chức tự cập nhật kiến thức (10h), Đơn vị cần gửi kèm theo hồ sơ cập nhật kiến thức gồm: Chủ đề đã cập nhật, thời điểm cập nhật, thời lượng cập nhật, báo cáo viên, danh sách học viên dự cập nhật (như mẫu báo cáo số 4 kèm theo)

-Trường hợp doanh nghiệp có người mới được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên hoặc do tuyển dụng mới thì doanh nghiệp phải đăng ký danh sách và kèm theo hồ sơ của cá nhân đăng ký mới đầy đủ giống như đăng ký lần đầu.

2) Đối với cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán đã đăng ký hành nghề năm 2015,hồ sơ đăng ký hành nghề năm 2016 bao gồm:

- 02 đơn đăng ký hành nghề kế toán năm 2016 có dán ảnh 3x4 (theo mẫu 01/KET);

- 01 bản Báo cáo cập nhật kiến thức năm 2015 (theo mẫu 03/BCCNKT quy định trong Công văn số 65/HKT-QLHN, đính kèm);

- Các bản sao Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức năm 2015 của cá nhân.

3) Đối với doanh nghiệp đăng ký hành nghề kế toán lần đầu (mới thành lập, sáp nhập, chia tách, bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán) phải nộp các hồ sơ sau:

- 03 bản danh sách đăng ký hành nghề kế toán năm 2016 (Theo mẫu 03/KET)

- 01 Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty.

- 01 Bản sao công chứng (hoặc) có chữ ký và dấu xác nhận của giám đốc DN dịch vụ kế toán) chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ Kiểm toán viên của từng người trong danh sách đăng ký hành nghề kế toán;

- 01 bản hợp đồng lao động của doanh nghiệp với người hành nghề

- 02 đơn đăng ký hành nghề kế toán (có dán ảnh 3x4) gửi DN dịch vụ kế toán và được giám đốc Công ty xác nhận đủ điều kiện đăng ký (Mẫu 02 KET)

- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ở DN trước (Nếu năm trước đã đăng ký hành nghề ở DN dịch vụ kế toán, kiểm toán khác).

- Bản sao giấy chứng nhận được phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên (đối với người nước ngoài).

4) Đối với cá nhân đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán lần đầu,hồ sơ đăng ký bao gồm:

- 03 đơn đăng lý hành nghề kế toán năm 2016 có dán ảnh 3x4 (Mẫu 01KET)

- Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ở DN trước (Nếu năm trước đã đăng ký hành nghề ở DN dịch vụ kế toán, kiểm toán khác) .

- Bản sao giấy chứng nhận được phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên (đối với người nước ngoài).

5) Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) không xác nhận đăng ký hành nghề đối với kế toán viên hành nghề chưa cập nhật kiến thức đủ 40 giờ/năm (gồm cả 10 giờ đơn vị tự tổ chức cập nhật), trừ trường hợp nghỉ thai sản, ốm, hoặc do mới đăng ký hành nghề trong các tháng, quý cuối năm 2015, … . Đối với các trường hợp có lý do nói trên cần phải có đơn trình bày của KTV hành nghề và có xác nhận của Công ty kèm bản phô tô giấy chứng nhận, xác nhận liên quan đến các lý do để Hội xem xét.

Hồ sơ đăng ký gửi về:

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: số 192 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 25/11/2015./.          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3911 0942.05.04.07 0914.19.07.07